ПРИНЦИПИ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ В ІНШОМОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Автор(и)

  • О. Сніговська

DOI:

https://doi.org/10.33989/2519-8254.2023.14.300216

Ключові слова:

підхід до навчання, лінгвокультурологія, лінгвокультурологічний підхід, принципи, іноземна мова, фахівці гуманітарних спеціальностей

Анотація

Робота присвячена розкриттю лінгвокультурологічного підходу та понятійного апарату, розвитку в системі наук і його проблематиці. З’ясовано, що використовуючи теоретичні засади лінгвокультурології та впроваджуючи їх у навчальний процес, у лінгводидактиці сформувався лінгвокультурологічний підхід.

Вивчення освітнього контенту показало, що дидактична сутність лінгвокультурологічного підходу складається з визначення цілей, завдань, змісту, методів та форм його реалізації. На основі аналізу ряду концепцій виявлено особливості культурологічного підходу, створено класифікацію та таблицю ієрархічної залежності принципів лінгвокультурологічного підходу в іншомовній підготовці майбутніх фахівців.

Встановлено, що лінгвокультурологічний підхід надає здобувачам вищої освіти можливість опанувати такі вміння, як: проявляти зацікавленість до аспектів іншої культури, способу життя та менталітету; знаходити культурологічну інформацію та матеріали з урахуванням особливостей конкретної групи;порівнювати явища власної та іншомовної культур; пояснювати відмінності і збіги у мовних інтенціях; розвивати ефективні стратегії міжкультурного спілкування; розкривати взаємозв’язки між різними культурами; розрізняти лінгвокраїнознавчу інформацію в автентичних матеріалах, коментувати та доповнювати її; розуміти культурні обумовлення поведінкових стереотипів і долати упередження; семантизувати безеквівалентну лексику в культурному контексті.

Авторкою статті також зроблено спробу розкрити зміст поняття «підхід до навчання» у контексті професійної іншомовної підготовки фахівців гуманітарних спеціальностей. Проаналізовані сучасні характеристики цієї категорії комунікаційного навчання. Розглянуті основні принципи навчання іноземній мові у ЗВО.

Посилання

Biletska, I. O. (2022). Mova i kultura yak osnovni katehorii linhvokulturolohii [Language and culture as the main categories of linguistic and cultural studies]. Veda a perspectivy, 6 (13), 282-286. Retrieved from https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/15474/1/

Mova_i_kultura_yak_osnovni_kategorii_lingvokulturologii.pdf [in Ukrainian].

Holub, N. B. (2015). Pidkhody do navchannia ukrainskoi movy v osnovnii shkoli [Approaches to teaching the Ukrainian language in primary school]. Ukrainska mova i literatura v shkoli [Ukrainian language and literature at school], 3, 155, 2-10. Retrieved from https://lib.iitta.gov.ua/9509/1/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%20_3_pdf [in Ukrainian].

Semenoh, O. M. (2013). Propedevtychna slavistychna pidhotovka maibutnoho vchytelia u vymirakh polikulturnoi kompetentnosti [Propaedeutic Slavic training of the future teacher in terms of multicultural competence]. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia 16: Tvorcha osobystist uchytelia: problemy teorii i praktyky [Scientific journal of the M.P. Drahomanov NPU. Series 16: Creative personality of the teacher: problems of theory and practice], 20, 193-198. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_016_2013_20_50 [in Ukrainian].

Shekhavtsova, S. O. (2020). Linhvokulturna kompetentnist maibutnikh fakhivtsiv yak kliuchova v suchasnomu osvitnomu prostori [Linguistic and cultural competence of future specialists as key in the modern educational space]. Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Pedahohichni nauky [Bulletin of Taras Shevchenko Luhansk National University. Pedagogical sciences], 2 (333), 2, 72-79. Retrieved from https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/15474 [in Ukrainian].

Snihovska, O. V. (2014). Realizatsiia linhvokulturolohichnoi kontseptsii u profesiinii inshomovnii pidhotovtsi fakhivtsiv iz mizhnarodnykh vidnosyn [Implementation of the linguistic and cultural concept in the professional foreign language training of specialists in international relations]. Visnyk Cherkaskoho universytetu. Pedahohichni nauky [Herald of Cherkasy University. Pedagogical sciences], 21 (314), 37-41 [in Ukrainian].

Snihovska, O. V. (2013). Kontseptualizatsiia etnokulturnoi svitohliadnoi nastanovy maibutnikh fakhivtsiv iz mizhnarodnykh vidnosyn v konteksti formuvannia mizhkulturnoi kompetentnosti [Conceptualization of the ethnocultural outlook of future specialists in international relations in the context of the formation of intercultural competence]. Naukovyi visnyk Pivdennoukrainskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni K. D. Ushynskoho [Scientific Bulletin of the South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushinskyi], Spets. vyp., 191-196 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-29

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ, НАДБАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ