ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ЯК ФОРМА ПІДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ФАХІВЦІВ ФАРМАЦІЇ

Автор(и)

  • Н. Шолойко

DOI:

https://doi.org/10.33989/2519-8254.2023.14.300215

Ключові слова:

менеджер фармації, конкурентоспроможний фахівець, підготовка магістрів, практичні заняття, форми практичних занять, практичні методи, види практичних вправ

Анотація

У статті у руслі завдань формування організаційно-управлінської культури магістрів фармації на основі концепції розвитку фармацевтичної галузі як невід’ємного складника системи охорони здоров’я країни реалізовано мету – з’ясування ролі практичних занять як провідної організаційної форми освітнього процесу підготовки висококваліфікованого персоналу, який розробляє і впроваджує сучасну систему забезпечення якості лікарських засобів, володіє не лише фундаментальними знаннями фізики, хімії, біології, наукового менеджменту, спеціальних дисциплін, а й має розгалужену систему практичних умінь та навичок професійної діяльності.

На засадах загальнопедагогічного принципу єдності теорії і практики охарактеризовано практичне заняття як провідну організаційну форму освітнього процесу фахової підготовки менеджерів фармації, яка має свої завдання, призначена для розвитку у здобувачів вищої освіти професійних умінь і навичок практичних дій, необхідних фахівцям для виконання функційних обов’язків та формування професійно-ділових якостей випускників магістерського рівня освіти.

Адаптовано до потреб конкретної галузі підготовки фахівців напрацювання українських учених щодо видів, структури, методів проведення, специфіки підготовки викладачів і здобувачів до практичних занять різних форм і типів.

Зроблено висновок про те, що інтенсифікація освітнього процесу стимулює використання викладачами на практичних заняттях передових технологій навчання, накопичених практикою. Практичні заняття проводять із використанням елементів дискусії, ділової гри, «мозкового штурму», діадної форми роботи здобувачів (виконання завдань для закріплення матеріалу парами, контролю знань, оцінювання виконаних дій і завдань) тощо. Підсумок результатів практичного заняття з майбутніми фармацевтами часто буває у вигляді колоквіуму, де здобувачі оголошують свої письмові результати і коротко їх пояснюють. В обговоренні запропонованого рішення можна брати участь, висловлюючи свою думку, мотивуючи та аргументуючи її.

Посилання

Aleksiuk, A. M. (1998). Pedahohika vyshchoi osvity Ukrainy. Istoriia. Teoriia [Pedagogy of higher education of Ukraine. History. Theory]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Hrytsenko, I. S. et al. (Comp.). (2014). Orhanizatsiia ta provedennia laboratornykh, praktychnykh ta seminarskykh zaniat [Organization and conduct of laboratory, practical and seminar classes]: metod. rek. dlia vykladachiv. Kharkiv: NFAU [in Ukrainian].

Kravchenko, L., Bilyk, N., Onipko, V., Plachynda, T., & Zavitrenko, A. (2021). Professional Mobility of the Manager of a Secondary Education Institution as the Basis of His or Her Self-Development. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 13, 1, 417-430. DOI: 10.18662/rrem/13.1/379.

Machynska, N. I., & Stelmakh, S. S. (2012). Suchasni formy orhanizatsii navchalnoho protsesu u vyshchii shkoli [Modern forms of organization of the educational process in higher education]: navch.-metod. posib. Lviv: Lvivskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav [in Ukrainian].

Nahaiev, V. M. (2007). Metodyka vykladannia u vyshchii shkoli [Teaching methods in higher education]: navch. posib. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury [in Ukrainian].

Onipko, V., & Vynnychuk, R. (2021). Osoblyvosti praktychnoho komponenta profesiinoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv u suchasnykh umovakh universytetskoi osvity [Features of the practical component of professional training of future specialists in modern conditions of university education]. Ukrainian professional education = Ukrainska profesiina osvita, 9/10, 67-77 [in Ukrainian].

Ortynskyi, V. L. (2009). Pedahohika vyshchoi shkoly [Pedagogy of high school]: navch. posib. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].

Sholoiko, N. V. (2021). Formuvannia orhanizatsiino-upravlinskoi kultury mahistriv farmatsii: metodolohiia, teoriia, praktyka [Formation of organizational and managerial culture of masters of pharmacy: methodology, theory, practice]: monohrafiia. Poltava: Astraia.

Volokh D. S., Butko L. A., Hala L. O., Sholoiko N. V., & Sylka L. I. (Comps.). (2012). Robocha navchalna prohrama z dystsypliny «Menedzhment ta marketynh u farmatsii» dlia studentiv 4-5 kursiv farmatsevtychnoho fakultetu za spetsialnistiu 7.110201 «Farmatsiia» [Work study program in the discipline "Management and Marketing in Pharmacy" for students of 4-5 years of the Faculty of Pharmacy, specialty 7.110201 "Pharmacy"]. Natsionalnyi medychnyi universytet imeni O. O. Bohomoltsia. Kyiv [in Ukrainian].

Yahupov, V. V. (2000). Teoriia i metodyka viiskovoho navchannia [Theory and methodology of military training]: monohrafiia. Kyiv: Tandem [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» [Law of Ukraine "On Higher Education"] vid 01.07.2014. № 1556-VII. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text [in Ukrainian].

Zhyliaiev, I. B., & Chyzhevskyi, B. H. (2011). Slovnyk-dovidnyk osnovnykh poniat ta vyznachen ukrainskoho osvitnoho zakonodavstva [Dictionary-reference of the main concepts and definitions of Ukrainian educational legislation]. Kyiv: Nora-Druk [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-29

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ, НАДБАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ