ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ТРЕНЕРІВ У СИСТЕМІ НАВЧАЛЬНИХ ПРАКТИК

Автор(и)

  • О. Хижняк
  • С. Хлібкевич
  • В. Бондаренко

DOI:

https://doi.org/10.33989/2519-8254.2023.14.300214

Ключові слова:

майбутні фахівці фізичної культури та спорту, практична підготовка, навчальні практики, готовність до професійної діяльності, критерії сформованості готовності до професійної діяльності, показники сформованості готовності до професійної діяльності

Анотація

У статті здійснено експериментальну перевірку ефективності методики формування професійної готовності майбутніх тренерів у системі  навчальних практик. Науково аргументовано, що діяльність здобувачів під час навчальних практик є аналогом професійної діяльності тренера, адекватна змісту і структурі педагогічної діяльності, організовується в реальних умовах спортивної школи, тому ця діяльність має ґрунтуватися на професійних знаннях, спиратися на певний теоретичний фундамент, оскільки теоретична підготовка майбутніх тренерів до практичної діяльності визначає структуру навчальних планів підготовки фахівців зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт. Доведено, що практична підготовка є важливим складником професійної підготовки фахівців; наголошено, що наявні підходи до організації практик не забезпечують професійно зорієнтовану підготовку майбутніх тренерів, вимоги часто носять формалізований характер та обмежуються поданням звітньої документації. Представлено критерії (мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісний, здоров’язберігальний, рефлексивно-оцінний) та відповідні кожному з них показники готовності майбутніх тренерів до професійної діяльності, які охарактеризовано за репродуктивним, продуктивним, евристичним і творчими рівнями. Окреслені критерії та показники стали основою діагностування поточного стану та аналізу ефективності авторської педагогічної технології професійно зорієнтованої підготовки майбутніх тренерів у системі навчальних практик на організаційній, констатувальній та формувальній стадіях експерименту з її впровадження; окреслено шляхи реалізації технології та узагальнено результати педагогічного експерименту.

Експериментально досліджено динаміку критеріїв готовності майбутніх тренерів на початковому, базовому (професійна корекція) та реалізаційному (професійна рефлексія) етапах формувального експерименту; наведено узагальнені результати впровадження експериментальної педагогічної технології професійно зорієнтованої підготовки майбутніх тренерів.

Посилання

Berezhna, Zh. V. (2010). Osoblyvosti profesiinoi kompetentnosti maibutnoho trenera [Peculiarities of the professional competence of the future coach]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii ta zahalnoosvitnii shkolakh [Pedagogy of creative personality formation in higher and secondary schools], 6, 46-51 [in Ukrainian].

Burenko, M. S. (2012). Pedahohichni umovy formuvannia fakhovykh kompetentsii maibutnikh treneriv-vykladachiv u protsesi vyvchennia profesiino-oriientovanykh dystsyplin [Pedagogical conditions for the formation of professional competencies of future trainers-teachers in the process of studying professionally oriented disciplines]. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu [Pedagogy, psychology and medical and biological problems of physical education and sports], 5,

-21 [in Ukrainian].

Dolynnyi, Yu. O., Oliinyk, O. M., & Chernenko, S. O. (2020). Navchalno-oznaiomcha ta vyrobnycha praktyka v systemi profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv z fizychnoho vykhovannia i sportu [Educational and familiarization and production practice in the system of professional training of specialists in physical education and sports]. In Pedahohika y suchasni aspekty fizychnoho vykhovannia [Pedagogy and modern aspects of physical education]: zb. nauk. prats VI Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (pp. 291-295). Kramatorsk [in Ukrainian].

Khyzhniak, O. O. (2019). Analiz pedahohichnoho potentsialu navchalnykh praktyk u systemi sportyvno-pedahohichnoi pidhotovky maibutnikh treneriv z boksu u zakladakh vyshchoi osvity [Analysis of the pedagogical potential of educational practices in the system of sports and pedagogical training of future boxing coaches in institutions of higher education]. Pedahohichni nauky [Pedagogical sciences], 74, 86-89 [in Ukrainian].

Ladyka, P. I. (2018). Orhanizatsiino-pravovi osnovy provedennia trenerskoi praktyky v zakladakh fizychnoi kultury i sportu [Organizational and legal foundations of coaching practice in physical culture and sports institutions]. In Transformatsiia praktychnoi pidhotovky v konteksti suchasnykh zakonodavchykh initsiatyv [Transformation of practical training in the context of modern legislative initiatives]: materialy mizhfakultetskoho navch.-metod. seminaru (pp. 73-75). Ternopil [in Ukrainian].

Pavliuk, Ye. O., & Chopyk, T. V. (2013). Model rozvytku profesiinoi kompetentnosti maibutnikh treneriv-vykladachiv u protsesi fakhovoi pidhotovky [Model of development of professional competence of future trainers-teachers in the process of professional training]. Profesiine stanovlennia osobystosti [Professional development of personality], 141-149 [in Ukrainian].

Sviertniev, O. A., & Holub, L. O. (2019). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnoho vchytelia fizychnoi kultury v umovakh pedahohichnoi praktyky [Formation of professional competence of the future physical culture teacher in the conditions of pedagogical practice]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia 15: Naukovo-pedahohichni problemy fizychnoi kultury (fizychna kultura i sport) [Scientific journal of the National Pedagogical University named after M. P. Drahomanov. Series 15: Scientific and pedagogical problems of physical culture (physical culture and sports)], 5, 161-165 [in Ukrainian].

Sviertniev, O., Shaparenko, E., Novik, S., & Haliuza, S. (2021). Formuvannia profesiinoi hotovnosti maibutnikh treneriv u protsesi prokhodzhennia vyrobnychoi praktyky [Formation of professional readiness of future trainers in the process of industrial practice]. Pedahohichni nauky [Pedagogical sciences], 78, 104-108 [in Ukrainian].

Volovyk, N. I., & Berezovskyi, V. A. (2017). Trenerska praktyka [Coaching practice]: metodychnyi posibnyk dlia studentiv fakultetiv fizychnoho vykhovannia ta sportu vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh zakladiv. Kyiv [in Ukrainian].

Vorobiov, M. I., & Krutsevych, T. Yu. (2006). Praktyka v systemi fizkulturnoi osvity [Practice in the physical education system]: navch. posib. Kyiv: Olimpiiska literatura [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-29

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ, НАДБАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ