ДИСЦИПЛІНА «СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ» У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА-КУЛЬТУРОЛОГА

Автор(и)

  • V. Dmytrenko

DOI:

https://doi.org/10.33989/2519-8254.2023.13.289940

Ключові слова:

вища освіта, культурна політика, культуролог, професійна підготовка, стратегія

Анотація

У статті проаналізовано місце та роль дисципліни «Сучасні стратегії культурної політики» у системі професійної підготовки магістра-культуролога. З’ясовано, що підготовка фахівця, здатного приймати креативні та відповідальні рішення, спрямовані на гармонійний розвиток соціокультурної сфери, є пріоритетною метою роботи закладів вищої освіти, які готують культурологів. Прийнятий у 2020 році Стандарт вищої освіти за спеціальністю 034 Культурологія серед переліку компетентностей випускника-магістра виділяє його здатність професійно діагностувати, прогнозувати, проєктувати й моделювати культурний розвиток різних регіонів та здійснювати керівництво закладами культури, а також відповідними структурними підрозділами підприємств і установ, враховуючи економічні, законодавчі й етичні аспекти. Це, поміж іншого, потребує формування менеджерських, аналітичних, проєктних, маркетингових і дослідницьких вмінь у магістрів-культурологів.

Встановлено, що дисципліну «Сучасні стратегії культурної політики» було запроваджено як обов’язковий предмет професійної підготовки культуролога у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка у 2020 р. після затвердження Стандарту. Вона вивчається на першому році навчання магістрів, а обсяг становить 3 кредити ЄКТС.

Визначено, що дисципліна спрямована на вивчення теоретичних та практичних аспектів формування культурних стратегій, усвідомлення їх місця в творенні соціокультурних реалій. Формує навички визначення та аналізу сучасних культурних напрямів, відповідності їхньої мети та засобів реалізації. Дозволяє визначати специфіку впровадження стратегій в сучасних культурних практиках. Є передумовою до проходження виробничої культурологічної практики.

Аналіз освітнього контенту показав, що мета навчальної дисципліни реалізується через вивчення таких тем: «Поняття «стратегія», «стратегічне мислення» та «стратегічна політика»»; «Культурна політика: мета, характеристика та інструменти»; «Основні моделі культурної політики»; «Міжнародні принципи культурної політики»; «Культурна політика України». Їхнє змістове наповнення відповідає досягненням сучасної науки, збалансоване та охоплює різні аспекти культурної політики враховуючи вітчизняну практику та зарубіжний досвід.

Доведено, що навчальна дисципліна «Сучасні стратегії культурної політики» у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка є важливою складовою підготовки магістра-культуролога як у контексті вимог Стандарту, так і з практичних потреб підготовки фахового спеціаліста. Успішне засвоєння представленого в ній освітнього контенту дозволяє професійно оперувати термінами і поняттями, послуговуватися набутими знаннями при розробці соціокультурних проєктів, успішно визначати економічні, соціальні, політичні та індивідуальні фактори, які впливають на ефективність культурної політики, проводити аналіз культурних потреб окремих осіб і соціальних груп, розробляти стратегічні сценарії культурного розвитку установ, населених пунктів, регіонів чи держави.

Посилання

Bezghin, O. I., Bernadska, A. Ye., Kocharian, I. S., & Uspenska, O. Yu. (2013). Kulturna polityka ta mystetska osvita: modeliuvannia protsesiv [Cultural policy and art education: modeling processes]. Kyiv: Instytut kulturolohii NAM Ukrainy [in Ukrainian].

Kulturna polityka: robocha prohrama navchalnoi dystsypliny [Cultural policy: work program of the academic discipline]. (2019). Kharkiv: KhNEU im. S. Kuznetsia. Retrieved from https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/RPND-Kulturna-polityka.pdf [in Ukrainian].

Kulturni instytuty ta kulturna polityka: robocha prohrama [Cultural institutions and cultural policy: work program.]. (2021). Kyiv: Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka. Retrieved from http://www.philosophy.univ.kiev.ua/uploads/editor.pdf [in Ukrainian].

Kupriychuk, V. (2022). Kulturna polityka yak stratehichnyi resurs modernizatsii derzhavy [Cultural policy as a strategic resource of state modernization]. Ukrainian Culture: the Past, Modern, Ways of Development, 43, 43-49 [in Ukrainian].

Melnyk, I. V. (2022). Mekhanizmy formuvannia derzhavnoi kulturnoi polityky: zarubizhnyi dosvid [Mechanisms of formation of state cultural policy: foreign experience]. Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho. Derzhavne upravlinnia [Scientific notes of V. I. Vernadsky Taurida National University. Public administration], 33 (72), 2, 65-69 [in Ukrainian].

Osvitno-profesiina prohrama «Kulturolohiia» druhoho (mahisterskoho) rivnia vyshchoi osvity za spetsialnistiu 034 Kulturolohiia haluzi znan 03 Humanitarni nauky [Educational and professional program «Culturology» of the second (master’s) level of higher education in the specialty 034 Culturology of the field of knowledge 03 Humanities] (2023). Poltava. Retrieved from https://sites.google.com/gsuite.pnpu.edu.ua/culturology/ osvitnya-diyalʹnistʹ/op-mahistr/op-mahistr-2023?authuser=0 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia standartu vyshchoi osvity za spetsialnistiu 034 «Kulturolohiia» dlia druhoho (mahisterskoho) rivnia vyshchoi osvity [On the approval of the standard of higher education in specialty 034 «Cultural Studies» for the second (master’s) level of higher education]: Nakaz MON Ukrainy. № 803. (2020). Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/standarty/2020/10/02/034-Kulturolohiya.mahistr.pdf. [in Ukrainian].

Sabelnykova, T. M. (2019). Kulturna polityka derzhavy y suspilnyi prohres [State cultural policy and social progress]. Pravovyi chasopys Donbasu [Law Journal of Donbass], 1 (66), 139-143 [in Ukrainian].

Sarakun, L. (2016). Kulturna polityka suchasnoi Ukrainy [Cultural policy of modern Ukraine]. Nizhyn [in Ukrainian].

Shlepakova, T. L. (2023). Kulturnyi front Ukrainy – 2022: holovni podii, tendentsii, vysnovky (ohliadova dovidka za materialamy presy ta Internetu za 2022–2023 rr.) [Cultural front of Ukraine – 2022: main events, trends, conclusions (overview reference based on press and Internet materials for 2022-2023)]. DZK, 3/3 [in Ukrainian].

Sylabus Kulturna polityka [Syllabus Cultural policy]. (2022). Lutsk: Volynskyi natsionalnyi universytet imeni Lesi Ukrainky. Retrieved from https://vnu.edu.ua/sites/default/files/.pdf [in Ukrainian].

Sylabus osvitnoho komponenta «Suchasni stratehii kulturnoi polityky» [Syllabus of the educational component «Modern strategies of cultural policy»]. (2022). Poltava: Poltavskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni V. H. Korolenka. [in Ukrainian].

Sylabus z navchalnoi dystsypliny «Kulturna polityka» [Syllabus for the educational discipline «Cultural politics»]. (2021). Retrieved from https://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Sylabus-Kulturna-polityka.pdf [in Ukrainian].

Zdioruk, S. I. (2006). Humanitarna polityka Ukrainskoi Derzhavy v novitnii period [Humanitarian policy of the Ukrainian State in the modern period]. Kyiv: NISD. Retrieved from http://www.niss.gov.ua/book/Zdioruk2/index.htm [in Ukrainian].

Zdioruk, S. I. (2012). Kulturna polityka Ukrainy: natsionalna model u yevropeiskomu konteksti: analitychna dopovid [Cultural policy of Ukraine: national model in the European context: analytical report]. Kyiv: NISD [in Ukrainian].

Zlenko, N., Ziakun, A., & Levchenko, M. (2022). Kulturna polityka Ukrainy v suchasnykh umovakh svitovyi dosvid, ukrainski realii ta perspektyvy [Cultural policy of Ukraine in modern conditions, world experience, Ukrainian realities and prospects]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk [Humanities Science Current Issues], 55(1), 9-14 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-27

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ, НАДБАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ