ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ БАКАЛАВРА-КУЛЬТУРОЛОГА В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и)

  • O. Lukianenko
  • V. Dmytrenko
  • V. Dmytrenko

DOI:

https://doi.org/10.33989/2519-8254.2023.13.289943

Ключові слова:

вища освіта, «Інформаційні технологій в професійній діяльності», культуролог, «Музеєзнавство», «Основи соціокультурного проєктування», професійна підготовка, «Університетська освіта та академічне письмо»

Анотація

У статті проаналізовано місце та роль дисциплін «Музеєзнавство», «Основи соціокультурного проєктування», «Інформаційні технологій в професійній діяльності», «Університетська освіта та академічне письмо» у системі професійної підготовки бакалавра-культуролога. Визначено етапи впровадження означених вище дисциплін в освітньо-професійні програми «Культурологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 034 Культурологія галузі знань 03 Гуманітарні науки різних років укладення. З’ясовано обсяг, форму контролю й трансформацію освітніх компонентів. Встановлено, що уведення таких предметів як обов’язкових до професійної підготовки напряму пов’язане з прийняттям державного Стандартом вищої освіти України за спеціальністю 034 «Культурологія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Дослідження змістового наповнення дисциплін показало, що теми, представлені в програмах, мають виразне практичне спрямування й дозволяють ефективно сформувати професійні вміння й навички майбутнього фахівця. Доведено пріоритетне значення цих дисциплін при формуванні спеціальних (фахових, предметних) компетентностей, що відповідає СК 1, СК 2, СК 3, СК 6, СК 8, СК 9, СК 10, СК 11, СК 12 освітньо-професійної програми «Культурологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 034 Культурологія галузі знань 03 Гуманітарні науки.

Такий підхід відповідає цілям навчання, заявленим у стандарті вищої освіти та сучасним тенденціям підготовки конкурентоздатного, висококласного спеціаліста, здатного активно розвивати свій творчий потенціал, необхідний для розв’язання складних багатопланових соціокультурних задач і практичних проблем. Окрім цього, він сприяє формуванню фахівця з інноваційним типом мислення, здатного не лише сприймати і пристосовуватися, а й продукувати зміни у соціумі з урахуванням норм професійної етики. Формування професійного етосу фахівця-культуролога вкрай важливе в контексті процесу інтеграції України у європейську спільноту, що потребує нових навичок комунікації й діяльності з принципово толерантним, неагресивним підходом до інших традицій, поглядів та норм.

Посилання

Chernyavs’ka, O. V. (2020). Pidhotovka fakhivtsiv z kul’turno-prosvitnyts’koyi roboty v serednikh spetsial’nykh navchal’nykh zakladakh Ukrayiny (50-ti – kinets 80-tykh rokiv XX st.) [Training of specialists in cultural and educational work in secondary special educational institutions of Ukraine (1950s – late 1980s of the 20th century)]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 1 (190), 61-64 [in Ukrainian].

Hurova, I. (2017). Problemy profesiynoho stanovlennya kul’turoloha [Problems of the professional formation of a culturologist]. Naukovyy visnyk instytutu profesiyno-tekhnichnoyi osvity NAPN Ukrayiny [Scientific Bulletin of the Institute of Vocational and Technical Education of the National Academy of Sciences of Ukraine], 13, 145-151 [in Ukrainian].

Dmytrenko, V. I., & Dmytrenko, V. A. (2022). «Sotsiokul’turne proyektuvannya» u systemi profesiynoyi pidhotovky kul’turoloha [«Socio-cultural projecting» in the system of professional training of a culturologist]. Ukrayins’ka profesiyna osvita = Ukrainian Professional Education, 12, 46-53 [in Ukrainian].

Kafedra kul’turolohiyi Poltavs’koho natsional’noho pedahohichnoho universytetu

imeni V. H. Korolenka [Department of Cultural Studies of Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University]: ofitsiynyy sayt. Retrieved from https://sites.google.com/gsuite.pnpu.edu.ua/culturology/ головна-сторінка?authuser=0 [in Ukrainian].

Kravchenko, L. M., & Stepanenko, M. I. (2014). Kul’turolohichna osvita v Poltavs’komu pedahohichnomu: teoretychni zasady i dosvid [Cultural education in Poltava pedagogical university: theoretical principles and experience]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 10, 3-7 [in Ukrainian].

Kravchenko, L., & Karapuzova, N. (2009). Kul’turolohichna osvita na zlami epokh: teoretychni y praktychni aspekty (pro stvorennya Poltavs’koyi rehional’noyi kul’turolohichnoyi shkoly) [Cultural education at the turn of the ages: theoretical and practical aspects (about the creation of the Poltava regional school of Cultural sciences)]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 5, 3-6 [in Ukrainian].

Lukyanenko, O. V. (2023). Tsyfrovi instrumenty vyvchennya ta prezentatsiyi kultury: dosvid, problemy, perspektyvy [Digital tools for the study and presentation of culture: experience, problems, perspectives]. Prykladna kreatolohiya [Applied creatology], 1, 37-39 [in Ukrainian].

Lukyanenko, O., & Vynnychuk, R. (2022). Traditional and innovative pedagogical technologies for the formation of values of masters in humanities in the process of professional training. Ukrayins’ka profesiyna osvita = Ukrainian Professional Education, 12, 24-33 [in Ukrainian].

Lytvynenko A. (2022). Informatsiyni tekhnolohiyi u profesiyniy diyalnosti kul’turoloha [Information technologies in the professional activity of a culturologist]. Aktual’ni pytannya humanitarnykh nauk [Current issues of humanitarian sciences], 51, 580-585 [in Ukrainian].

Natsional’nyy klasyfikator Ukrayiny: Klasyfikator profesiy DK 003:2010 [National Classifier of Ukraine: Classifier of Professions DK 003:2010]. (2010). Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п. [in Ukrainian].

Osvitn’o-profesiyna prohrama «Kul’turolohiya» pershoho (bakalavrs’koho) rivnya vyshchoyi osvity za spetsial’nistyu 034 Kul’turolohiya haluzi znan 03 Humanitarni nauky [Educational and professional program «Culturology» of the first (bachelor’s) level of higher education in the specialty 034 Culturology of the field of knowledge 03 Humanities]. (2020). Poltava. Retrieved from https://drive.google.com/file/d/

UoWg_dFZxyo1c8WMzM2b9NJrmNSv-gjq/view [in Ukrainian].

Standart vyshchoyi osvity Ukrayiny za spetsialnistyu 034 «Kul’turolohiya» dlya pershoho (bakalavrs’koho) rivnya vyshchoyi osvity [Standard of higher education of Ukraine in specialty 034 «Culturology» for the first (bachelor’s) level of higher education]. (2020). Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%

standarty/2021/07/28/034-Kulturolohiya-bakalavr.28.07-1.pdf [in Ukrainian].

Sylabus osvitn’oho komponenta «Informatsiyni tekhnolohiyi v profesiyniy diyal’nosti» [Syllabus of the educational component «Information technologies in professional activity»]. (2022). Poltavs’kyy natsional’nyy pedahohichnyy universytet imeni V. H. Korolenka. Fakul’tet tekhnolohiy ta dyzaynu. Kafedra kulturolohiy [in Ukrainian].

Sylabus navchal’noyi dystsypliny «Muzeyeznavstvo» [Syllabus of the study discipline «Museology»]. (2021). Poltavs’kyy natsional’nyy pedahohichnyy universytet

imeni V. H. Korolenka. Fakul’tet tekhnolohiy ta dyzaynu. Kafedra kul’turolohiy [in Ukrainian].

Sylabus navchal’noyi dystsypliny «Universytets’ka osvita ta akademichne pys’mo» [Syllabus of the study discipline «University Education and Academic Writing»]. (2020). Poltavs’kyy natsional’nyy pedahohichnyy universytet imeni V. H. Korolenka. Fakul’tet tekhnolohiy ta dyzaynu. Kafedra kul’turolohiy [in Ukrainian].

Sylabus osvitn’oho komponenta «Osnovy sotsiokulturnoho proyektuvannya» [Syllabus of the educational component «Fundamentals of socio-cultural design»]. (2022). Poltavs’kyy natsional’nyy pedahohichnyy universytet imeni V. H. Korolenka. Fakul’tet tekhnolohiy ta dyzaynu. Kafedra kul’turolohiy [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-27

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ, НАДБАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ