ДІАЛЕКТИКА ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ДОСЛІДНИЦЬКОМУ ПОЛІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ХІМІЇ

Автор(и)

  • I. But

DOI:

https://doi.org/10.33989/2519-8254.2023.13.289936

Ключові слова:

вища освіта, вища фармацевтична освіта, засоби навчання, зміст навчання, компетентнісно орієнтована методика навчання фармацевтичної хімії майбутніх магістрів фармації, магістр фармації, методика навчання, методи навчання, методична система навчання фармацевтичної хімії, навчання фармацевтичної хімії майбутніх магістрів фармації, професійна освіта, стандарт вищої освіти, освітня програма, фармацевтична хімія

Анотація

У статті здійснено аналіз термінологічної взаємодії в дослідницькому полі проблеми навчання майбутніх магістрів фармацевтичної хімії шляхом контекстного уточнення значень і смислів базових і похідних понять. Обґрунтовано доцільність застосування аналітичного підходу, що дало змогу здійснити відповідні логічні операції: 1) пошук суттєвих ознак предмета; 2) встановлення збігу або розбіжностей формулювань, які мають суттєві або несуттєві ознаки; 3) з’ясування ознак предмета дослідження й відокремлення їх від решти ознак; 4) об’єднання окремих ознак у визначенні поняття. Згруповано базові та похідні поняття дослідження у блоки, до першого з яких увійшли поняття, що розкривають сучасні підходи до визначення сутності професійної освіти майбутніх магістрів фармації («професійна освіта»; «вища освіта»; «вища фармацевтична освіта»; «стандарт вищої освіти»; «освітня програма»; «магістр фармації»), до другого – поняття, що характеризують дидактичні одиниці процесу навчання фармацевтичної хімії («методика навчання»; «фармацевтична хімія»; «зміст навчання»; «методи навчання»; «засоби навчання»; «методична система навчання фармацевтичної хімії»; «компетентнісно орієнтована методика навчання фармацевтичної хімії майбутніх магістрів фармації»). Виокремлено структурні елементи (складові) кожного із окреслених понять, що створило методологічне підґрунтя для комплексного вивчення сутнісного змісту ключового поняття дослідження – «навчання фармацевтичної хімії майбутніх магістрів фармації» – й формулювання авторської позиції до його тлумачення як цілеспрямованого процесу взаємодії викладача й студентів з опанування науки, предметне поле якої складають питання про джерела та методи одержання природних та синтетичних лікарських сполук, їх будову, фізичні та хімічні властивості, їх перетворення, взаємозв’язок хімічної структури речовини та її дії на організм людини, результатом чого є формування у майбутніх фахівців з вищою фармацевтичною освітою здатностей успішно провадити навчальну й професійну діяльність.

Посилання

Bobrytska, V. I. (2014). Dialektyka terminolohichnoi vzaiemodii v doslidnytskomu poli problem osvitnoi polityky [Dialectics of terminological interaction in the research field of educational policy problems]. Pedagogical Education: Theory and Practice. Psychology. Pedagogy [Pedagogical education: theory and practice. Pedagogy. Psychology], 22, 21-29 [in Ukrainian].

Bobrytska, V. I. (2015). Problema stanovlennia poniattievo-katehoriinoho aparatu osvitnoi polityky v strukturi doslidzhen fenomenu suchasnoi osvity [The problem of the formation of the conceptual and categorical apparatus of educational policy in the structure of studies of the phenomenon of modern education]. In V. P. Andrushchenko (Ed.), Osvitnia polityka: filosofiia, teoriia, praktyka [Educational policy: philosophy, theory, practice] (pp. 109-143). Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova [in Ukrainian].

Bobrytska, V. I.(2012). Naukovo-doslidnytska robota yak vazhlyvyi chynnyk formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnoho fakhivtsia vyshchoi kvalifikatsii [Research work as an important factor in the formation of the professional competence of a future highly qualified specialist]. In V. P. Andrushchenko (Ed.), Yednist navchannia i naukovykh doslidzhen – holovnyi pryntsyp universytetu [The unity of education and scientific research is the main principle of the university] (Vol. 1, pp. 54-56). Kyiv: NPU imeni M. P. Drahomanova [in Ukrainian].

Chernykh, V. P. (Ed.). (2010). Farmatsevtychna entsyklopediia [Pharmaceutical encyclopedia]. (2nd ed.). Kyiv: Morion [in Ukrainian].

Holovchenko, O. I. (2020). Metodyka orhanizatsii samostiinoi roboty maibutnikh mahistriv farmatsii z orhanichnoi khimii zasobamy dystantsiinoho navchannia [Methods of organizing independent work of future masters of pharmacy in organic chemistry by means of distance learning]. (PhD diss.). Natsionalnyi medychnyi universytet imeni O. O. Bohomoltsia. Kyiv [in Ukrainian].

Khudoiarova, O. S. (2018). Farmatsevtychna khimiia [Pharmaceutical chemistry]: navch. posib. Vinnytsia: «Nilan LTD» [in Ukrainian].

Kochan, I. M. (2023). Innovatsiini protsesy v suchasnii ukrainskii terminoleksytsi [Innovative processes in modern Ukrainian terminology]. Terminolohichnyi visnyk [Terminological gazetteer], 7, 73-82 [in Ukrainian].

Kremen, V. H. (Ed.). (2014). Natsionalnyi osvitnii hlosarii: vyshcha osvita [National educational glossary: higher education]. (2nd ed.). Kyiv: TOV Vydavnychyi dim «Pleiady» [in Ukrainian].

Kremin, V. H. (Ed.). (2008). Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of education]. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].

Krymets, O. (2015). Terminolohizatsiia ta determinolohizatsiia yak rezultat vzaiemovplyvu movnoi ta naukovoi kartyn svitu [Terminologicalization and determinologicalization as a result of the mutual influence of linguistic and scientific world pictures]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Problemy ukrainskoi terminolohii [Bulletin of the Lviv Polytechnic National University. Problems of Ukrainian terminology], 817, 36-41 [in Ukrainian].

Kunch, Z. Y. (2023). Variantnist terminiv: determinolohizatsiia chy determinuvannia [Variation of terms: determinologizing or determinization]. Terminolohichnyi visnyk [Terminological gazetteer], 7, 53-62 [in Ukrainian].

Maksymov, O. S. (2014). Metodyka vykladannia khimii u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Methods of teaching chemistry in higher educational institutions]. Melitopol [in Ukrainian].

Melnychuk, O. S. (2006). Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy [Etymological dictionary of the Ukrainian language] (Vol. 5). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Pro osvitu [About education]: Zakon Ukrainy. № 2145-VIII. (2017). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text [in Ukrainian].

Pro vyshchu osvitu [About higher education]: Zakon Ukrainy. № 1556-VII. (2014). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Natsionalnoi ramky kvalifikatsii [On the approval of the National Framework of Qualifications]: Postanova KM Ukrainy. № 1341. (2011). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia standartu vyshchoi osvity za spetsialnistiu 226 Farmatsiia, promyslova farmatsiia dlia druhoho (mahisterskoho) rivnia vyshchoi osvity [On the approval of the standard of higher education in the specialty 226 Pharmacy, industrial pharmacy for the second (master’s) level of higher education]: Nakaz MON Ukrainy. № 981. (2022). Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2022/

/11/226-Farmatsiya.promyslova.farmatsiya.mahistr-981-04.11.2022.pdf [in Ukrainian].

Reva, T. D. (2016). Aktualni problemy pidhotovky fakhivtsiv farmatsevtychnoho sektoru haluzi okhorony zdorovia Ukrainy [Actual problems of training specialists in the pharmaceutical sector of the health care industry of Ukraine]. In Humanitarnyi visnyk DVNZ «Pereiaslav-Khmelnytskyi pedahohichnyi universytet imeni Hryhoriia Skovorody» [Humanitarian Bulletin of the Pereyaslav-Khmelnytskyi Pedagogical University named after Hryhoriy Skovoroda] (Vol. 37, no. 1(69), pp. 358-366). Kyiv: Hnozys [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-27

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ, НАДБАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ