ФОРМУВАННЯ ПРОЄКТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и)

  • T. Yaprynets
  • A. Kelemesh
  • R. Petrash

DOI:

https://doi.org/10.33989/2519-8254.2022.12.279048

Ключові слова:

професійна освіта, майбутні викладачі професійної освіти, компетентність, професійна компетентність, проєкт, проєктна діяльність, проєктна компетентність

Анотація

У статті представлено результати аналізу проблематики проєктної компетентності як невід’ємної складової професійної компетентності майбутніх викладачів професійної освіти. Потрактовано проєктну компетентність майбутніх викладачів професійної освіти як інтегральну характеристику суб’єктів діяльності, сутність якої полягає у здатності особистості до теоретичної та практичної діяльності щодо розробки й реалізації фахових проєктів. З’ясовано сутність і структуру проєктної компетентності, визначено критерії її сформованості; доведено, що значущим засобом її формування є метод проєктів. Схарактеризовано проєкт як зорганізований викладачем і виконаний здобувачами вищої освіти комплекс дій, де вони самостійно ухвалюють рішення і є відповідальними за власний вибір, результат праці, якість творчого продукту. Виділено стадії реалізації проєкту (пошуково-дослідницька, технологічна, оформлення і оцінка результатів; захист проекту; оформлення результатів; рефлексія); встановлено, що для формування проєктної компетентності здобувачі вищої освіти мають володіти рефлексивними, дослідницькими, менеджерськими, комунікативними, презентаційними уміннями і навичками. Виокремлено взаємозалежні компоненти проєктної компетентності: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісний, рефлексивно-оцінний; описано світоглядну, дослідницьку, евристичну, інтегрувальну, прогностичну, рефлексивно-оцінювальну, конструктивно-управлінську функції проєктної компетентності. Схарактеризовано змістовий, технологічний, аналітико-продуктивний блоки проєктної компетентності.

Проведено висновок щодо того, що формування проєктної компетентності у майбутніх викладачів професійної освіти є багаторівневим, складним процесом, тісно взаємопов’язаним із процесом проєктування та проєктною діяльністю, який проявляється в оволодінні здобувачами вищої освіти відповідними знаннями, уміннями і навичками, виборі обґрунтованих рішень, здатності застосовувати отримані результати в конкретній професійній сфері. Рівень сформованості проєктної компетентності є одним із вагомих орієнтирів успішності випускника на ринку праці, оскільки визначає професійно-ціннісні установки й суб’єктну позицію майбутнього фахівця через систему його поглядів та установок щодо особистісного і професійного зростання.

Посилання

Kasianov, O. V. (2007). Proiektna tekhnolohiia u navchalno-vykhovnomu protsesi [Project technology in the educational process]. Luhansk [in Ukrainian].

Khomenko, P. & Prylutskyi, M. (2021). Teoretyko­metodychni aspekty formuvannia proiektnoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv haluzi fizychnoi kultury i sportu [Theoretical and methodological aspects of the formation of project competence of future specialists in the field of physical culture and sports]. Pedagogical Sciences, 78, 119-125 [in Ukrainian].

Kovalchuk, V. I. (2011). Kontseptsiia formuvannia proektnoi kompetentnosti uchniv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [Concept of formation of project competence of students of general educational institutions]. Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University Bulletin. Pedagogical Sciences , 28, 26-33 [in Ukrainian].

Kozlovskyi, Yu. (2022). Osoblyvosti formuvannia proiektnoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv v umovakh rozvytku informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii [Features of the formation of project competence future specialists in the conditions of development of information and communication technologies]. Youth & market, 2(200), 6-11 [in Ukrainian].

Levina, I. A. (2016). Model formuvannia proektnoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv u protsesi profesiinoi pidhotovky [Model of formation of project competence of future teachers in the process of professional training]. Science and Education, 10, 24-29 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia standartu vyshchoi osvity za spetsialnistiu 015 «Profesiina osvita (za spetsializatsiiamy)» dlia druhoho (mahisterskoho) rivnia vyshchoi osity [Pro zatverdzhennia standartu vyshchoi osvity za spetsialnistiu 015 "Profesiina osvita (za spetsializatsiiamy)" dlia druhoho (mahisterskoho) rivnia vyshchoi osity]. № 1435. (2020). Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/11/20/015_profesiyna_osvita_mahistr.pdf [in Ukrainian].

Sarnavska, N. I. (2019). Proektna diialnist yak motyvuiuchyi faktor u formuvanni inshomovnoi komunikatyvnoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv [Project activity as a motivating factor in the formation of foreign language communicative competence of future specialists]. ΛΟHOΣ. The art of scientific mind, 2, 37-39 [in Ukrainian].

Vasiuk, O., & Holieva, M. (2022). Proiektna tekhnolohiia navchannia: metodychni aspekty [Project learning technology: methodical aspects]. Topical Issues in the Humanities, 47, 304-309 [in Ukrainian].

Zosymenko, O. V. (2010). Orhanizatsiia proiektnoi diialnosti maibutnikh pedahohiv u protsesi vyvchennia pedahohichnykh dystsyplin [Organization of project activities of future teachers in the process of studying pedagogical disciplines]. (PhD diss.). Poltavskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni V. H. Korolenka, Poltava [in Ukrainian].

Zymivets, N. V. (2015). Formuvannia proektnoi kompetentnosti osobystosti v osvitnomu seredovyshchi shliakhom realizatsii sotsialnykh initsiatyv [Formation of the project competence of the individual in the educational environment through the implementation of social initiatives]. Retrieved from http://distance.dnu.dp.ua/ukr/conference/2015/osvitniy_dosvid_v_Ukraini/Zimovets. pdf [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-29

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ, НАДБАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ