ОСОБЛИВОСТІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ГЕОДЕЗІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • M. Marenych
  • V. Onipko

DOI:

https://doi.org/10.33989/2519-8254.2022.12.279014

Ключові слова:

університетська освіта, професійна підготовка, майбутні фахівці, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, здобувачі освітньо-професійної програми Геодезія та землеустрій, практика, види практик, контекстний підхід до практичної підготовки, дуальна освіта

Анотація

У статті розкрито особливості практичної підготовки майбутніх фахівців із геодезії в сучасних умовах університетської освіти, актуалізовано проблему такої підготовки майбутніх фахівців, що поєднує в собі принципи як знаннєвої, так і практико зорієнтованої парадигми, сукупність яких дає можливість зберегти фундаментальність вищої освіти в опорі на накопичення досвіду практичної діяльності та сформувати професійно мобільного фахівця. Охарактеризовано специфіку практичного компонента професійної підготовки здобувачів освітньо-професійної програми Геодезія та землеустрій першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в умовах університетської освіти, яка свідчить, що процес підготовки майбутніх фахівців організовано в різних формах продуктивної та творчої пошукової діяльності. З’ясовано, що зміст практичної складової професійної підготовки забезпечує формування професійної мобільності, а також оволодіння здобувачами значущими професійними компетентностями, спрямовано на виконання ними комплексу завдань: набуття умінь і первинних практичних навичок роботи з аналоговими геодезичними приладами, посилення практичної та професійно-орієнтаційної спрямованості освітнього процесу, закріплення інтегрованих геодезичних знань, виконання комплексу польових геодезичних робіт, способів та правил використання карт у вирішенні наукових та практичних фахових задач (навчальна практика на І курсі); комплексне опанування геодезичними методами розв’язання різних прикладних завдань, вивчення геодезичного забезпечення виконання робіт у землеустрої та будівництві, отримання практико зорієнтованих знань будови, принципів роботи, юстування, навичок роботи з сучасними геодезичними приладами, оволодіння технікою геодезичних вимірювань і побудов, нової геодезичної техніки у виробничих умовах (навчальна практика з геодезії); набуття досвіду фахової діяльності, отримання досвіду проведення топографо-геодезичних робіт та практичних навичок виконання проєктно-вишукувальних робіт; збору, вивчення й оцінки економічних, статистичних, планово-картографічних та інших матеріалів; установлення на місцевості меж; геодезичної зйомки та коректування планів землекористувань і землеволодінь, виконання землевпорядних та земельно-кадастрових робіт (виробнича практика); компетентнісного узгодження із замовленням на фахівця, формування інтегрованих знань, набутих у процесі вивчення дисциплін фахового спрямування, отримання навичок виконання самостійного дослідження, розвиток професійних компетентностей, пов’язаних із вирішенням прикладних проблем у галузях землевпорядкування, геодезії, геоінформатики, підготовка до виконання кваліфікаційної роботи (переддипломна практика).

Доведено, що майбутні геодезисти завдяки переходові від однієї базової форми діяльності до іншої отримують більш розвинуті практичні навички застосування навчальної та наукової інформації, реалізації засобів здійснення квазіпрофесійної та навчально-професійної діяльності, оволодівають реальним професійним досвідом, отримуючи можливості природного та ефективного входження в професію.

Посилання

Lozovyi, O. T., & Tyshkovets, V. V. (2009). Pro pidhotovku bakalavriv iz zemleustroiu i kadastru [About the preparation of bachelors in land management and cadastre.]. Retrieved from http://base. dnsgb.com.ua/files/journal/ Agrarnyj-visnyk-Prychornomorja/

Sg_T_E_n/2009-v51/Statti/2009-v51StattiLozovyj.pdf [in Ukrainian].

Onipko, V. V. (2022). Robocha prohrama navchalnoi dystsypliny Heolohiia z osnovamy heomorfolohii dlia zdobuvachiv vyshchoi osvity za osvitno-profesiinoiu prohramoiu Heodeziia ta zemleustrii, spetsialnosti 193 Heodeziia ta zemleustrii [The working program of the study discipline Geology with the basics of geomorphology for students of higher education under the educational and professional program Geodesy and land management, specialties 193 Geodesy and land management]. Poltava: PDAU [in Ukrainian].

Onipko, V., & Vynnychuk, R. (2021). Osoblyvosti praktychnoho komponenta profesiinoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv u suchasnykh umovakh universytetskoi osvity [Features of the practical component of professional training of future specialists in modern conditions of university education]. Ukrainian professional education, 9-10, 67-76 [in Ukrainian].

Rusina, N. H. (2018). Innovatsiini metodyky vykladannia dystsyplin u vyshchii zemlevporiadnii osviti [Innovative methods of teaching disciplines in higher land management education]. Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University, 65, 89-93 [in Ukrainian].

Shevchuk, S. M., Chuvpylo, V. V., & Laslo, O. O. (2022). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv heodezii ta zemleustroiu v zakladi vyshchoi osvity [Formation of professional competence of future specialists in geodesy and land management in a higher education institution]. In T. S. Plachynda (Ed.), Filosofski aspekty profesiinoi osvity: Proceedings of the International Scientific Conference (pp. 75-77). Kropyvnytskyi: Polium [in Ukrainian].

Shevchuk, S., Pospielov, S., Laslo, O., Chuvpylo, V., & Mordasov O. (2022). Osvitno-profesiina prohrama Heodeziia ta zemleustrii pershoho (bakalavrskoho) rivnia vyshchoi osvity. zi spetsialnosti 193 «Heodeziia ta zemleustrii» Poltavskoho derzhavnoho ahrarnoho universytetu [Educational and professional program Geodesy and land management of the first (bachelor) level of higher education. from specialty 193 «Geodesy and Land Management» of Poltava State Agrarian University]. [in Ukrainian].

Yevsiukov, T. (2018). De navchatymutsia maibutni heodezysty ta zemlevporiadnyky? [Where will future surveyors and land managers study?]. Zemlevporiadnyi visnyk [Land Management Herald], 8, 11-14 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-29

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ, НАДБАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ