ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • L. Kravchenko
  • L. Krupina
  • R. Shevchenko

DOI:

https://doi.org/10.33989/2519-8254.2022.12.278987

Ключові слова:

професійна освіта, компетентнісний підхід, майбутній фахівець, ключові компетентності, загальнокультурна компетентність, соціальна компетентність, соціокультурне середовище

Анотація

У дослідженні актуалізовано потребу переходу вітчизняної теорії і практики професійної освіти на методологічне забезпечення компетентнісного підходу, яке уможливлює цілісність різних ланок системи, її відповідність світовим і європейським стандартам, увиразнює соціальну потребу у висококваліфікованих фахівцях нового типу, котрі володіють гуманістичним і гуманітарним мисленням, здатністю до саморозвитку й самореалізації, сформованою професійною культурою та основами комунікацій в обраній галузі.

До ключових компетентностей фахівців, які розглядаються обов’язковим результатом кожного етапу професійної освіти в будь-якій галузі та спеціальності, віднесено: навчально-пізнавальну компетентність (ставлення та розв’язання пізнавальних задач; продуктивне й репродуктивне пізнання, нестандартність рішень; самостійність пізнавальної діяльності; отримання знань із різних джерел інформації; схильність до аналітичної роботи тощо); загальнокультурну компетентність (здатність орієнтуватися в сучасному соціокультурному просторі; аналіз та оцінка досягнень етнічної, європейської та світової науки й культури; володіння засобами й технологіями міжкультурної взаємодії; доцільне застосування мовленнєвих навичок та норм комунікації; самовиховання, зорієнтоване на систему індивідуальних, національних і загальнолюдських цінностей; знання й реалізація моделей толерантної поведінки в умовах соціокультурного розмаїття); соціальну компетентність (знання механізмів функціонування соціальних інститутів та власного місця в них; проєктування стратегій свого життя з урахуванням інтересів соціальних груп, котрим слугує обрана професія; продуктивна співпраця з партнерами по роботі; володіння технологіями конструктивного розв’язання конфліктів); підприємницьку компетентність (співвіднесення власних економічних інтересів із наявними інтересами й потребами інших людей; організація праці колективу в умовах ринкових відносин; проєктування й оцінка планів підприємницької діяльності в галузі); ІКТ-компетентність (прийом, переробка, видача інформації; перетворення інформації електронними засобами; володіння масмедійними, мультимедійними технологіями; комп’ютерна грамотність); комунікативну компетентність (здатність установлювати й підтримувати контакти з іншими людьми; можливості змінювати глибину і коло спілкування, розуміти й бути зрозумілим для партнерів у фахових обставинах).

Проведено висновок щодо необхідності формування таких ключових компетентностей як універсальних для всіх галузей і спеціальностей та визначено перспективи наукових досліджень для кожного з видів обраних компетентностей зі з’ясуванням специфіки їх проявів у конкретних предметно-професійних сферах.

Посилання

Andrushchenko, V. (Ed.). (2003). Stratehiia reformuvannia osvity v Ukraini: Rekomendatsii z osvitnoi polityky [Education reform strategy in Ukraine: Recommendations on educational policy]. Kyiv: K.I.S. [in Ukrainian].

Balovsiak, N. V. (2006). Formuvannia informatsiinoi kompetentnosti maibutnoho ekonomista v protsesi profesiinoi pidhotovky [Formation of information competence of the future economist in the process of professional training]. (Extended abstract of PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Bondar, N. D. (2016). Formuvannia kliuchovykh kompetentnostei maibutnikh menedzheriv sfery turyzmu v protsesi vyvchennia humanitarnykh dystsyplin [Formation of key competencies of future tourism managers in the process of studying humanitarian disciplines]. (PhD diss.). Vinnytsia [in Ukrainian].

Key Competencies. A developing concept in general compulsory education. Eurydice.The information network on education in Europe. (2002). Retrieved from http://biblioteka-krk.ibe.edu.pl/opac_css/doc_num.php?explnum_id=503.

Krutous, T. P. (2015). Formuvannia fakhovoi kompetentnosti maibutnikh bakalavriv ekonomiky u protsesi navchannia pryrodnycho-naukovykh dystsyplin [Formation of professional competence of future bachelors of economics in the process of learning natural and scientific disciplines]. (Extended abstract of PhD diss.). Vinnytsia [in Ukrainian].

Lanovenko, A. O. (2014). Formuvannia kliuchovykh kompetentnostei maibutnikh uchyteliv humanitarnykh spetsialnostei zasobamy multimedia [Formation of key competencies of future teachers of humanitarian specialties by means of multimedia]. (PhD diss.). Vinnytsi [in Ukrainian].

Lozovetska, V. T. (Ed.). (2010). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti fakhivtsia sfery posluh i turyzmu [Formation of professional competence of a specialist in the field of services and tourism]. Kyiv [in Ukrainian].

Lytvynova, S. H. (2008). Formuvannia informatsiino-komunikatsiinoi kompetentnosti (IKK) vchyteliv-predmetnykiv [Formation of information and communication competence (ICC) of subject teachers]. Information Technologies and Learning Tools, 1(5). Retrieved from https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/143 [in Ukrainian].

Macmillan English Dictionary for advanced Learners: International Student Edition. (2007). Macmillan Publishers Limited.

Ovcharuk, O. (2003). Kompetentnosti yak kliuch do onovlennia zmistu osvity [Competencies as the key to updating the content of education]. In Stratehiia reformuvannia osvity v Ukrainy: rekomendatsii z osvitnoi polityky [Education reform strategy in Ukraine: recommendations for educational policy]. Kyiv: K.I.S. [in Ukrainian].

Ovcharuk, O. V. (Red.). (2004). Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy [Competency approach in modern education: world experience and Ukrainian perspectives]. Kyiv: K.I.S. [in Ukrainian].

Pometun, O. I. (2004). Dyskusiia ukrainskykh pedahohiv navkolo pytan zaprovadzhennia kompetentnisnoho pidkhodu v ukrainskii osviti [Discussion of Ukrainian teachers on the issue of introducing the competence approach in Ukrainian education]. In O. V. Ovcharuk (Ed.), Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy [Competency approach in modern education: world experience and Ukrainian perspectives] (pp. 66-72). Kyiv: K.I.S. [in Ukrainian].

Quality education and competencies for Iife. (2004). Background Paper, 3, 6-7.

Raven, D. (2002.). Kompetentnost v sovremennom obshchestve: vyiavlenie, razvitie i realizatciia [Competence in modern society: identification, development and realization] (trans. from English). Moskva: Kogito-Tcentr [in Russian].

Yakovleva, M. L. (2010). Eksperymentalne doslidzhennia. Formuvannia zahalnokulturnoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv ekonomichnoho profiliu [Experimental study. Formation of general cultural competence of future specialists in the economic profile]. Naukovi zapysky Vinnytskoho Derzhavnoho Pedahohichnoho Universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho. Pedahohika i psykholohiia [Scientific notes of the Vinnytsia State Pedagogical University named after Mykhailo Kotsiubinsky. Pedagogy and psychology], 30, 258-263 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-29

Номер

Розділ

КОЛОНКА ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА