FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHER TRAINING IN ORGANIZING EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN A FOREIGN LANGUAGE

Автор(и)

  • O. Palekha

DOI:

https://doi.org/10.33989/2519-8254.2021.9-10.263670

Ключові слова:

позакласна робота, іноземна мова, професійна підготовка, вчитель початкових класів, молодші школярі, квест

Анотація

Статтю присвячено висвітленню питання підготовки вчителя початкових класів до організації позакласної роботи з іноземної мови. Авторкою зауважено, що трансформаційні зміни, які відбуваються в сучасному українському суспільстві, та євроінтеграційні процеси зумовлюють необхідність надання особливої уваги викладанню іноземної мови. З’ясовано, що підвищення іншомовної комунікативної компетентності молодших школярів вимагає пошуку цікавих методів і форм навчання, які б відповідали віковим особливостям розвитку учнів початкових класів.

У цьому контексті позакласну роботу з іноземної мови визначено особливо важливою для реалізації комунікативних цілей оволодіння іноземною мовою. Підкреслено, що позакласна робота має низку вагомих переваг, зокрема, забезпечує більшу розкутість учнів у процесі виконання завдань, ініціативність дітей у різноманітних творчих видах роботи; крім того, діти поводяться невимушено, емоційно, вдаються до власних прийомів висловлювання думки. У зв’язку з цим, особливу увагу у процесі підготовки майбутніх учителів початкових класів необхідно надавати організації позакласної роботи як важливому складникові формування іншомовної комунікативної компетентності молодших школярів.

Авторка аналізує трактування поняття «позакласна робота», представлене в наукових розвідках вітчизняних учених; надає характеристику різних форм позакласної роботи з іноземної мови, зокрема, індивідуальної, групової і масової. Нею виокремлено основні компоненти підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації такої роботи з учнями. Так, майбутніх учителів ознайомлюють із загальними засадами організації позакласної роботу у процесі вивчення професійно зорієнтованих навчальних дисциплін «Вступ до спеціальності «Початкова освіта»«, «Загальні основи педагогіки», «Дидактика початкової освіти», «Теорія та методика виховання»; специфіку організації позакласної роботи з іноземної мови засвоюють під час вивчення навчальної дисципліни «Методика іншомовної освіти».

Практична підготовка майбутніх учителів початкових класів відбувається під час проходження виробничої практики у школі й виконання низки завдань із модуля «Методика іншомовної освіти», коли майбутнім фахівцям пропонують провести позакласні заходи з іноземної мови, зокрема у формі квесту.

Посилання

Bondar, V. (2019). Pidhotovka maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly do zdiisnennia pozaklasnoi roboty [Preparation of future primary school teachers for extracurricular activities]. Molod i rynok [Youth and the market], 11(178), 144-148 [in Ukrainian].

Derzhavnyi standart pochatkovoi osvity [State standard of primary education]. No. 87. (2018). Retrived from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/87-2018-%D0%BF] [in Ukrainian].

Fitsula, M. M. (1997). Pedahohika [Padagogy]. Ternopil: TDPU [in Ukrainian].

Hryshchenko, M. (Red.). (2018). Nova ukrainska shkola. Kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly [New Ukrainian school. Conceptual principles of secondary school reform]. Kyiv. Retrived from: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf [in Ukrainian].

Ilchenko, O. V. (2012). Vykorystannia web-kvestiv u navchalno-vykhovnomu protsesi [The use of web-quests in the educational process]. Retrieved from: http://osvita.ua/school/lessons_summary/proftech/32834/]. [in Ukrainian].

Ivanova, I. V. (2014). Extracurricular activities in the process of foreign language education of future primary school teachers [Extracurricular activities in the process of foreign language education of future ghost shul teachers]. Visnyk psykholohii i pedahohiky [Herald of psychology and pedagogy], 1-2 [in Ukrainian].

Kremen, V. H. (Red.). (2008). Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of education]. Kyiv [in Ukrainian].

Mishahina, O. D. (2013). Vykorystannia kvestu yak zasobu aktyvizatsii navchalnoi diialnosti uchniv [Using the quest as a means of activating pupils’ educational activities]. Retrieved from: http://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/34730/]

[in Ukrainian].

Palekha, O. (2021). Robocha prohrama navchalnoi dystsypliny «Metodyka inshomovnoi osvity» pidhotovky zdobuvachiv pershoho (bakalavrskoho) rivnia vyshchoi osvity z osvitnoi prohramy «Pochatkova osvita» za spetsialnistiu 013: Pochatkova osvita [The working program of the study discipline «Methodology of foreign language education» for the preparation of applicants of the first (bachelor’s) level of higher education from the educational program «Elementary Education» in the specialty 013: Elementary Education]. Poltava [in Ukrainian].

Polonska, T. (2019). Pidhotovka suchasnoho vchytelia inozemnoi movy pochatkovykh klasiv u konteksti idei Novoi ukrainskoi shkoly [Training of a modern foreign language teacher for primary school in the context of the ideas of the New Ukrainian School]. In Pidhotovka maibutnikh pedahohiv u konteksti standartyzatsii pochatkovoi osvity» [Training future teachers in the context of primary education standardization] : Proceedings Ukrainian Scientific and Practical Internet Conference (p. 45-51). Berdiansk [in Ukrainian].

Popova, L. & Popova, O. (2019). Zastosuvannia kvest-tekhnolohii yak zasib aktyvizatsii piznavalnoi diialnosti molodshykh shkoliariv [The usage of quest technology as a means of activating the cognitive activity of younger schoolchildren]. In Pidhotovka maibutnikh pedahohiv u konteksti standartyzatsii pochatkovoi osvity» [Training future teachers in the context of primary education standardization] : Proceedings Ukrainian Scientific and Practical Internet Conference (p. 51-56). Berdiansk [in Ukrainian].

Zhurba, K. & Shkilna, I. (2017). Kvest yak zasib formuvannia natsionalnokulturnoi identychnosti pidlitkiv [The quest as a means of forming the national and cultural identity of teenagers]. Ridna shkola [Native school],11, 44-51 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-07

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ, НАДБАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ