ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФІЇ

Автор(и)

  • V. Hlukhota

DOI:

https://doi.org/10.33989/2519-8254.2021.9-10.263662

Ключові слова:

полікультурність, полікультурна компетентність, структура полікультурної компетентності, компоненти полікультурної компетентності, полікультурна географія

Анотація

У статті, з урахуванням того, що сучасна школа – це місце, де спільно навчаються представники різних народів зі своєрідною національною культурою, звичаями, психологічним укладом і менталітетом, акцентовано поліетнічний характер освіти, що пояснює значимість проблем, пов’язаних із подоланням певних особливостей і складнощів, властивих взаємовідносинам учасників навчально-виховного процесу. Тому в сучасних умовах завдання формування культури моральних стосунків, заснованих на національних і загальнолюдських цінностях, у навчальних закладах із багатонаціональним складом учнів набуває особливої актуальності.

Проблему мирного співіснування різних народів, культур, держав розглянуто необхідною умовою розвитку людської цивілізації та доведено, що вирішення цієї проблеми неможливе без застосування сучасних наукових підходів і концепцій географічної освіти. Особливої гостроти набуває процес формування вільної особистості, готової жити у полікультурному просторі. З огляду на це, завдання професійної освіти не обмежуються наданням учителеві географії необхідних знань, умінь і навичок, а полягають в організації відповідної підготовки майбутніх учителів географії та формуванні в них відповідної компетентності як інтегрованої якості особистості, що визначено важливим аспектом сучасної фахової підготовки у руслі Рекомендацій Ради Європи, які розглядаються як підґрунтя життя в сучасному глобалізованому, плюралістичному суспільстві.

У статті проаналізовано сутність поняття «полікультурна компетентність» у дослідженнях українських науковців та сформовано власну дефініцію цього терміну; виділено головні складники полікультурної компетентності – знання, вміння, навички; досліджено сукупність поглядів учених на структуру полікультурної компетентност, на підставі чого виділено компоненти – мотиваційний, знаннєвий, діяльнісний та практичний.

Наведено приклади формування полікультурної компетентності вчителів географії через вивчення географічних дисциплін та інтегрованого курсу «Полікультурна географія» в закладах вищої освіти; визначено перспективи подальших наукових досліджень у обраному напрямі.

Посилання

Ahadullin, R. R. (2004). Polikulturna osvita: metodoloho-teoretychnyi aspekt [Multicultural education: methodological and theoretical aspect]. Pedagogics and psycholog, 3, 25-27 [in Ukrainian].

Bereziuk, O. S. (2015). Systemnyi pidkhid do formuvannia polikulturnoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv v suchasnomu osvitnomu prostori [A systematic approach to the formation of multicultural competence of future specialists in the modern educational space]. In O. A. Dubaseniuk (Ed.), Profesiina pedahohichna osvita: systemni doslidzhennia [Professional pedagogical education: systematic studies] (pp. 193-209). Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka [in Ukrainian].

Biletska, I. O. (2014). Polikulturni tendentsii suchasnoi vitchyznianoi ta inshomovnoi osvity [Multicultural trends of modern domestic and foreign language education]. Pedagogical almanac, 21, 43-50 [in Ukrainian].

Charkina, T. I. (2016). Teoretychni aspekty formuvannia polikulturnykh kompetentsii v suchasnomu osvitnomu prostori [Theoretical aspects of the formation of multicultural competences in the modern educational space]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H. S. Skovorody. Filosofiia [Bulletin of Kharkiv National Pedagogical University named after H. S. Skovoroda. Philosophy], 47(2), 138-146 [in Ukrainian].

Danylova, L. Yu. (2007). Formuvannia polikulturnoi kompetentnosti studentiv [Formation of students’ multicultural competence]. Uchytel [Teacher], 3, 12-15 [in Ukrainian].

Holik, L. O., Klynchenko, T. V., Krasovytskyi, M. Yu., Levchenko, H. I., & Honcharenko, L. A. (2005). Formuvannia u pedahohiv polikulturnoi kompetentnosti [Formation of multicultural competence among teachers]. Tavrii Scientific Bulletin, 1, 86-89 [in Ukrainian].

Honcharenko, L. A., Zubko, A. M., & Kuzmenko, V. V. (2007). Rozvytok polikulturnoi kompetentnosti pedahohiv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [Development of multicultural competence of teachers of general educational institutions]. Kherson: RIPO [in Ukrainian].

Loshchenova, I. F. (2002). Rozvytok idei polikulturnoho vykhovannia u svitovii pedahohichnii dumtsi [Development of ideas of multicultural education in world pedagogical thought]. Pedagogics and psycholog, 1/2, 68-71 [in Ukrainian].

Melko, L. F. (2014). Polikulturna kompetentnist studentiv yak faktor intehratsii [Polikulturna kompetentnist studentiv yak faktor intehratsii]. Humanitarium, 55, 282-290 [in Ukrainian].

Shcherbakova, A. V. (2003). Stvorennia polikulturnoho navchalno-vykhovnoho seredovyshcha yak pedahohichna umova formuvannia polikulturnoi kompetentnosti studentiv-medykiv [Creating a multicultural educational environment as a pedagogical condition for the formation of multicultural competence of medical students]. Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka [Personal spirituality: methodology, theory and practice], 6, 243-251 [in Ukrainian].

Simonenko, M. V. (2010). Polikulturna kompetentnist maibutnoho vchytelia yak standart osvity yevropeiskoho vymiru [Multicultural competence of the future teacher as a standard of education of the European dimension]. Retrieved from http://www.rusnauka.com/6_NITSB_2010/Pedagogica/58322.doc.htm [in Ukrainian].

Sokolova, I. V., & Ivashko, O. A. (2009). Formuvannia polikulturnoi kompetentnosti u maibutnikh uchyteliv filolohiv [Formation of multicultural competence in future philology teachers]. In I. T. Bohdanov (Ed.), Zbirnyk naukovykh prats Berdianskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Pedahohini nauky [Collection of scientific works of Berdyan State Pedagogical University. Science pedagogy] (Vol. 1, pp. 243-251). Berdiansk: BDPU [in Ukrainian].

Velychko, N. M. (2010). Polikulturna kompetentnist yak skladova profesiinoi kompetentnosti pedahoha [Multicultural competence as a component of a teacher’s professional competence]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu. Pedahohichni nauky [Bulletin of Zhytomyr State University. Pedagogical sciences], 54, 162-165 [in Ukrainian].

Vorotniak, L. I. (2008). Osoblyvosti pedahohichnoi tekhnolohii formuvannia polikulturnoi kompetentnosti mahistriv u vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh zakladakh [Peculiarities of pedagogical technology for the formation of multicultural competence of masters in higher pedagogical educational institutions]. Pedagogical Discourse, 6, 48-53 [in Ukrainian].

Zelenska, O. M. (2012). Formuvannia polikulturnoi kompetentnosti kursantiv vyshchykh viiskovykh navchalnykh zakladiv u protsesi vyvchennia humanitarnykh dystsyplin [Formation of multicultural competence of cadets of higher military educational institutions in the process of studying humanitarian disciplines]. (PhD diss.). Kharkivskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni H. S. Skovorody, Kharkiv [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-07

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ, НАДБАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ